Privacy verklaring

CrelanCo Deals is een concept van Faxions Digital BV. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via CrelanCo Deals worden verwerkt. Via deze privacyverklaring geven wij inzicht in wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij dat veilig doen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam

  • Adres

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u gebruik te laten maken van de voordelen op CrelanCo Deals. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens als u ons een vraag of verzoek verstuurd

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als u bezitter bent van een CrelanCo Deals - account verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben gedurende de geldigheidsperiode van uw CrelanCo Deals - account. Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren wij ons op het gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u bezitter bent van een CrelanCo Deals code en/of account verwerken wij uw persoonsgegevens gedurende de geldigheidsperiode van uw CrelanCo Deals code en/of account. Als u ons een vraag of een verzoek stuurt, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. Wij kunnen namelijk leren van alles wat u ons wil vertellen. Daarna worden uw persoonsgegevens meteen verwijderd.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als dat wij zelf hanteren.

Gebruiken wij cookies?

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk te maken. Dat zijn zogenaamde “functionele cookies”. Hiervoor is geen toestemming vereist. Ook gebruiken wij Google Analytics cookies om inzage te verkrijgen in hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers van CrelanCo Deals. De instellingen van Google Analytics zijn in overeenstemming met de voorschriften van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Hier is eveneens geen toestemming vereist.

We gebruiken geen andere cookies zoals bv. re-marketing cookies om een profiel van u op te bouwen. Hiervoor zou uw toestemming nodig zijn.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal formaat ontvangen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@faxions.be. Wij kunnen u vragen om een bewijs van identificatie. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar sowieso binnen vier weken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@faxions.be.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@faxions.be.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Faxions Digital BV tussen zit.

Geldt dit ook voor websites van derden?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die u hebben doorgezonden naar CrelanCo Deals . Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kunt u een klacht over ons indienen?

Bent u niet tevreden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, of wij reageren niet correct op een verzoek, dan stellen wij het op prijs als u ons dat meedeelt via info@faxions.be. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat als ik vragen heb?

Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@faxions.be.

Versie 2024.001 bijgewerkt op 01/01/2024.